Αναδυόμενες ιδιότητες

Ένα σύστημα μπορεί να έχει ιδιότητες οι οποίες προκύπτουν —ενδεχομένως με άδηλο τρόπο— από την αλληλεξάρτηση των μερών του ενώ δεν χαρακτηρίζουν τα μέρη αυτά. Οι συγκεκριμένες ιδιότητες χαρακτηρίζονται ως "αναδυόμενες".

 

Bar‑Yam Y., 1997, Dynamics of Complex Systems. Addison Wesley, Reading, Massachusetts, σ. 10-12

http://necsi.org/publications/dcs/index.html

 

βλ. επίσης:

http://en.wikipedia.org/wiki/Emergence

http://necsi.org/guide/concepts/emergence.html